Organisation

Vågmästarens samfällighetsförening ägs av de bostadsrättsföreningar som finns i kvarteret Vågmästaren. Kvarteret är indelat i sju områden med vardera två bostadsrättsföreningar. Varje område utser en ordinarie ledamot och en suppleant till Samfällighetens styrelse. Därigenom får varje Brf en representant i styrelsen för att säkerställa att alla föreningar får inflytande och information.

I styrelsen finns ett arbetsutskott som behandlar och förbereder frågor inför styrelsmötena. AU sköter även en hel del av de löpande ärendena. AU består av styrelsens ordförande och sekreterare

Föreningarna lämnar förslag till representanter och val förrättas på Samfällighetens stämma som hålls årligen i maj månad. På stämman deltar förutom styrelsen en representant från varje Brf.