Parkeringarna – fakturor

Vågmästarens Samfällighetsförening har sedan halvårsskiftet en ny ekonomisk förvaltare. Det har varit en process att få till övergången från den gamla till den nya, men samtidigt så finns det en annan orsak till att parkeringarna inte har fakturerats efter 1/7.

Efter ett stämmobeslut i Samfälligheten 2020 så beslöts det att fakturering av parkeringarna skulle ske av bostadsrättsföreningarna från den 1/4 2021, men det ledde till att administrationen kring parkeringarna blivit dyr och komplicerad och dessutom så har en oenighet uppstått bland Samfällighetens ägare gällande Bostadsrättsföreningarnas betalning av de nyttjade platserna, så Samfälligheten ämnar lägga fram ett förslag på en återgång till tidigare lösning, ett förslag som behöver beslutas på en ny stämma. Samfällighetsföreningen har ett styrelsemöte i mitten av oktober och mer information kommer att förmedlas ut efter det har genomförts.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen i Vågmästarens Samfällighetsförening